logo epuap1
logo bip
logo fb

Aktualności PCEN

22 lutego 2019

„Informacja dotycząca XXIII edycji OKWB”

Eliminacje w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej przebiegają w trzech etapach: szkolnym, diecezjalnym i ogólnopolskim. Szczegółowe zasady wraz z zakresem i terminarzem określa Regulamin konkursu. Poniżej można się zapoznać z podstawowymi informacjami opisującymi krok po kroku przebieg konkursu.

Etap Szkolny
Za jego przeprowadzenie odpowiadają katecheci bądź szkolni koordynatorzy konkursu – wyznaczeni przez dyrektorów placówek.  Zarejestrowane wcześniej w konkursie szkoły otrzymują od organizatora pakiety zawierające: arkusze testowe oraz pytania dodatkowe (w przypadku koniecznej dogrywki) wraz z kluczem odpowiedzi dla komisji szkolnych. Autorami pytań na każdym poziomie eliminacji są bibliści Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Protokół z etapu szkolnego wypełnia się w formie on-line na stronie konkursowej, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od przeprowadzenia eliminacji szkolnych.

Etap diecezjalny
Ten etap eliminacji przygotowują koordynatorzy diecezjalni konkursu, powołani przez organizatora. Do etapu diecezjalnego mogą awansować po trzy osoby z każdej biorącej udział w konkursie placówki, które w etapie szkolnym otrzymają najwyższą ilość punktów, lecz nie mniejszą niż 50% maksymalnej ilości punktów. Na eliminacje składają się dwie części: pisemna (test wyboru) oraz ustna, do której przechodzi siedem osób uzyskujących najwyższą ilość punktów w części pisemnej. W części ustnej uczestnicy odpowiadają na (te same) pytania w następujących po sobie trzech turach: za jeden, trzy i pięć punktów. Odpowiedzi ocenia komisja konkursowa, powołana przez organizatora. Trzy najlepsze osoby kwalifikują się do etapu ogólnopolskiego – finału konkursu.

Etap ogólnopolski – finał konkursu
Jest to dwudniowe spotkanie, na które obok eliminacji mających wyłonić zwycięzców danej edycji składają się wydarzenia modlitewno-formacyjne i artystyczne. W pierwszym dniu uczestnicy rozwiązują test pisemny, na podstawie którego siedem osób kwalifikuje się do części ustnej. Analogicznie do wcześniejszego etapu, do ścisłego finału może awansować siedem osób, które wykażą się największą wiedzą w teście. W drugim dniu wszyscy poznają siódemkę rywalizującą o pierwsze miejsca w konkursie i śledzą ich zmagania przed komisją. W części ustnej uczestnicy odpowiadają na te same pytania, aż do wyłonienia trojga zwycięzców. Koszt pobytu finalistów w Niepokalanowie jest pokrywany przez organizatora konkursu.

Zakres tematyczny XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej (rok szkolny 2018/19)
obejmuje: Księgę Wyjścia oraz List św. Pawła do Rzymian
wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem pojęć.

Dobór tegorocznych treści uzasadnia ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel, przewodniczący komisji konkursowej:

W Księdze Wyjścia zawarte są istotne wydarzenia z historii zbawienia takie jak: dzieciństwo i życie Mojżesza, objawienie imienia JHWH, wyjście z Egiptu, noc paschalna, przejście przez Morze Czerwone, przymierze na Synaju, ustanowienie i przekazanie Prawa, wędrówka przez pustynię. Bóg uwalniając naród wybrany z Egiptu ukazuje perspektywy prawdziwej wolności w mocy Bożego Ducha. Rzeczywistość ta jest szczególnie aktualna w kontekście setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. List św. Pawła do Rzymian, który stał się przedmiotem tegorocznego II Narodowego Czytania Pisma Świętego jest mocnym wezwaniem do życia w wolności dzieci Bożych i do odkrywania mocy Ducha Świętego w codziennym życiu. Lektura Księgi Wyjścia i Listu do Rzymian będzie pogłębiać w uczestnikach konkursu świadomość i wartość sakramentu bierzmowania oraz budzić pragnienie życia w mocy Ducha Świętego.

Tekstem źródłowym Konkursu jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu –
najnowszy przekład z języków oryginalnych
z komentarzem (Edycja Świętego Pawła, 2011)

Dzięki uprzejmości wydawcy treść Pisma Świętego obowiązującą w konkursie biblijnym udostępniamy uczestnikom za pośrednictwem katechetów w formacie PDF (bezpłatny plik otrzymuje katecheta, po dokonaniu rejestracji szkoły w systemie zgłoszeń).

Zakres merytoryczny poprzednich edycji:

XXII edycja (2017/18) – Księga Psalmów, List do Galatów i List do Filipian

XXI edycja (2016/17) – Księga Daniela, Apokalipsa św. Jana

XX edycja (2015/16 ) – Pieśń nad Pieśniami, Ewangelia wg św. Mateusza, List do Efezjan

XIX edycja (2014/15) – Księga Jonasza, Ewangelia wg św. Łukasza, Dzieje Apostolskie

XVIII edycja (2013/14) –1 i 2 Księga Królewska, Ewangelia wg św. Marka

XVII edycja (2012/13) – Księga Rodzaju (12-50); List św. Pawła do Rzymian

XVI edycja (2011/12) – Księga proroka Izajasza, Ewangelia wg św. Łukasza, Dzieje Apostolskie

XV edycja (2010/11) – Pisma św. Pawła

XIV edycja (2009/10) – Pisma Janowe

XIII edycja (2008/09) – Ewangelie Synoptyczne

XII edycja (2007/08) – Pięcioksiąg Mojżesza

XI edycja (2006/07) – Pisma św. Pawła

X edycja (2005/06) – Pisma św. Jana

IX edycja (2004/05) – Ewangelie Synoptyczne i Dzieje Apostolskie

VIII edycja (2003/04) – Księgi Historyczne (Księga Jozuego, Księga Sędziów, Księga Rut, Księgi Samuela, Księgi Królewskie, Księgi Kronik)

VII edycja (2002/03) – Pięcioksiąg Mojżesza

VI edycja (2001/02) – Pisma św. Jana

V edycja (2000/01) – Listy św. Pawła

IV edycja (1999/00) – Ewangelie Synoptyczne i Dzieje Apostolskie

III edycja (1998/99) – Ewangelia wg św. Jana; Listy św. Jana; Apokalipsa św. Jana

II edycja (1997/98) – Dzieje Apostolskie oraz listy więzienne św. Pawła: List do Filipian, List do Kolosan, List do Efezjan i List do Filemona

I edycja (1996/97)

Terminarz konkursu

 • Termin zgłoszeń: do 28 lutego 2019 r.
 • Etap szkolny: 13 marca 2019 r.
 • Etap diecezjalny: 25 kwietnia 2019 r.
 • Finał konkursu: 10-11 czerwca 2019 r. 

 

Regulamin XXIII Ogólnopolskiego Konkursy Wiedzy Biblijnej


           I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, zwanego dalej Konkursem, jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” z siedzibą
  w Warszawie, ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 3. Tekstem źródłowym Konkursu jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem (Edycja Świętego Pawła, 2011), a zakres merytoryczny XXIII Konkursu obejmuje: Księgę Wyjścia i List do Rzymian wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem.
 4. Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, diecezjalnego i ogólnopolskiego – finału.
 5. Za realizację Konkursu na terenie poszczególnych diecezji odpowiadają Koordynatorzy diecezjalni.
 6. Sprawy organizacyjne prowadzi Sekretariat Konkursu. 

  II. Etap szkolny
 1. Koordynator diecezjalny przesyła do szkół pismo przewodnie wraz z wyciągiem
  z regulaminu Konkursu (folderem).
 2. Za przeprowadzenie tego etapu odpowiadają Komisje, o których mowa w ust. 9.
 3. Zgłoszenia szkół przyjmowane są do 28 lutego 2019 roku wyłącznie drogą elektroniczną, na specjalnym formularzu zgłoszeniowym znajdującym się na stronie www.okwb.pl (zakładka zgłoszenie). Po tym terminie szkoły nie będą rejestrowane, co uniemożliwi uczniom wzięcie udziału w Konkursie.
 4. Etap szkolny odbywa się, we wszystkich placówkach biorących udział
  w Konkursie, 13 marca 2019 roku.
 5. Zestaw pytań testowych wraz z arkuszem odpowiedzi oraz pakietem pytań dodatkowych (ewentualna dogrywka), a także Protokołem etapu szkolnego oraz Załącznikami nr 1 i nr 2 do Regulaminu, przekazane zostaną do każdej ze zgłoszonych szkół drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji szkoły na stronie www.okwb.pl, nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem etapu szkolnego.
 6. Uczestnicy etapu szkolnego otrzymają pytania konkursowe w formie testu.
 7. Na rozwiązanie testu uczniowie mają 45 minut.
 8. Zakres merytoryczny etapu szkolnego obejmuje wyłącznie treść ksiąg Pisma świętego wraz z przypisami.
 9. Wyłoniona z grona nauczycieli Komisja ocenia prace uczniów w oparciu o arkusz odpowiedzi i do 27 marca 2019 roku przesyła wypełniony i podpisany protokół wraz Załącznikiem nr 1 i nr 2 do Regulaminu (zgoda na przetwarzanie danych katechety/uczestnika lub rodziców/prawnych opiekunów niepełnoletniego uczestnika oraz zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku) do Koordynatora diecezjalnego.
 10. Do etapu diecezjalnego przechodzą maksymalnie trzy osoby, które uzyskały odpowiednio największą liczbę punktów, lecz nie mniejszą niż 50% maksymalnej liczby punktów, tj. 45 punktów.

           III. Etap diecezjalny

 1. Za przeprowadzenie etapu diecezjalnego odpowiada Koordynator diecezjalny lub osoba przez niego wyznaczona, która zobowiązana jest do poinformowania uczestników o czasie i miejscu etapu diecezjalnego.
 2. Etap diecezjalny składa się z części pisemnej i ustnej.
 3. Zakres merytoryczny etapu diecezjalnego obejmuje treść ksiąg Pisma świętego wraz z wprowadzeniem, przypisami i komentarzami.
 4. W części pisemnej uczestnicy odpowiadają na pytania testowe, dostarczone
  w zamkniętych kopertach. Sprawdzenia poprawności wykonanego testu dokonuje powołana przez Koordynatora diecezjalnego Komisja, w oparciu o arkusz odpowiedzi.
 5. Do części ustnej przechodzi maksymalnie 7 osób z największą liczbą punktów uzyskanych w części pisemnej, lecz nie mniejszą niż 50% maksymalnej liczby punktów, tj. 45 punktów.
 6. Część ustną stanowią pytania przygotowane przez Organizatora. Sprawdzenia poprawności odpowiedzi dokonuje powołana Komisja.
 7. W części ustnej stosuje się odrębny regulamin.
 8. Do etapu ogólnopolskiego przechodzą po trzy osoby z każdej diecezji, które uzyskały w części ustnej kolejno największą liczbę punktów.
 9. W przypadku uzyskania równej liczby punktów zarządza się dogrywkę w celu wyłonienia 3 finalistów.
 10. Etap diecezjalny we wszystkich diecezjach odbywa się 25 kwietnia 2019 roku.

  IV. Etap ogólnopolski – finał
 1. Za przygotowanie etapu ogólnopolskiego – finału odpowiada Sekretariat Konkursu.
 2. Analogicznie stosuje się punkty 2, 4, 5, 6, 8 rozdziału III.
 3. Zakres merytoryczny etapu ogólnopolskiego obejmuje treść ksiąg Pisma świętego wraz z wprowadzeniem, przypisami, komentarzami i słownikiem.
 4. Finał Konkursu odbędzie się w dniach 10-11 czerwca 2019 roku w Niepokalanowie.

  V. Dane osobowe
 1. Administratorem danych jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” z siedzibą przy ul. Wspólnej 25, 00-519 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontakt do inspektora ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Podane w związku z uczestnictwem w Konkursie dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji uczestnictwa oraz organizacji i przeprowadzenia Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, a w przypadku laureatów także dla celów publikacji ich danych personalnych i wizerunku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na czas trwania danej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, a w przypadku laureatów także po zakończeniu takiej edycji, chyba że zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych dla celów związanych z ich publikacją na stronie www Konkursu.
 4. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Stowarzyszenia, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Stowarzyszeniu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Ponadto dane mogą być udostępniane do Fundacji „Civitas Christiana” z siedzibą przy ul. Wspólnej 25, 00-519 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do Konkursu oraz realizacji innych wyżej wskazanych celów.
 6. Organizator informuje, że dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  VI. Postanowienia Końcowe
 1. Wgląd w sprawdzone testy na poszczególnych etapach Konkursu ma tylko Organizator.
 2. Decyzje Komisji na każdym etapie są ostateczne.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminów Konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany będą umieszczone na stronie internetowej www.okwb.pl w zakładce regulamin.
 4. Aktualne informacje dotyczące Konkursu publikowane są na stronie: www.okwb.pl

Ostatnio zmieniany 22 lutego 2019

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę cookies.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Dane kontaktowe

Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

ul. Niedzielskiego 2
35-036 Rzeszów

tel. +48 17 85 340 97

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna:
11 1020 4391 0000 6802 0158 9969

Inspektor Ochrony Danych

Daniel Panek

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mapa dojazdu

© 2015 PCEN. All Rights Reserved.