logo epuap1
logo bip
logo fb

Aktualności PCEN

26 sierpnia 2021

Zapraszamy do udziału w XV edycji konkursu plastycznego dla uczniów „Namaluj historię dziadków”

Założenia ogólne 

Celem konkursu jest upowszechnianie znajomości historii najnowszej wśród dzieci i młodzieży, rozbudzanie zainteresowań historycznych, wychowanie patriotyczne w oparciu o przekaz pokoleniowy.

Prace powinny dotyczyć historii Polski w latach 1939-1989 i powstać w wyniku inspiracji opowiadaniem osoby, która żyła w okresie, którego dotyczy opowieść. Powinny prezentować zdarzenia, w które opowiadające osoby były bezpośrednio zaangażowane. Mogą być to również wydarzenia, które znają one z przekazów osób już nieżyjących (opowieści rodzinne itp.). Nie należy przedstawiać wydarzeń powszechnie znanych, prezentowanych w podręcznikach, w których nie uczestniczyły osoby, których przekaz jest inspiracją powstania pracy. W związku z przypadającą w tym roku 40. rocznicą strajków  i porozumień rzeszowsko-ustrzyckich, I Zjazdu NSZZ „Solidarność” oraz wprowadzenia stanu wojennego, szczególnie zachęcamy do podjęcia tej tematyki w pracach konkursowych.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa podkarpackiego. Uczniowie uczestniczą w konkursie indywidualnie.

Uczniowie wykonują prace samodzielnie. Mogą korzystać z konsultacji z osobą dorosłą – opiekunem pracy, która jednak nie może bezpośrednio wykonywać żadnych działań koniecznych do jej stworzenia.

Konkurs przeprowadzony będzie w 4 kategoriach wiekowych:

 • uczniowie klas I-III szkoły podstawowej 
 • uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej 
 • uczniowie klas VII-VIII  szkoły podstawowej
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych

Konkurs składał się będzie z II etapów 

 • etap I (szkolny) organizują dyrektorzy szkół 
 • etap II (wojewódzki) organizuje Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie we współpracy z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli i Wojewódzkim Domem Kultury


Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu podczas trwania konkursu, w szczególności w związku z koniecznością dostosowania do uwarunkowań związanych z przebiegiem pandemii. Informacje o ewentualnych zmianach będą zamieszczane na stronie internetowej IPN Oddział w Rzeszowie (https://rzeszow.ipn.gov.pl/).

 

Zadania dla poszczególnych grup wiekowych 

Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej: praca plastyczna formatu A3 (technika dowolna). Tytuł pracy powinien wyraźnie określać  jakie wydarzenie historyczne jest przedstawione i czyje opowiadanie zainspirowało autora.
Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej: praca plastyczna formatu A3 (technika dowolna) oraz opis prezentowanej historii (nie więcej niż 1 strona formatu A4). 
Uczniowie klas VII-VIII  szkoły podstawowej:  komiks (format A4, 10-20 klatek) wraz z opisem historycznym, który może zawierać się w komiksie, lub być dołączony jako osobny tekst.
Uczniowie szkół ponadpodstawowych: komiks (format A4, 15-30 klatek) wraz z opisem historycznym, który może zawierać się w komiksie, lub być dołączony jako osobny tekst.

 

Przebieg konkursu 

Dyrektorzy szkół zainteresowanych udziałem w konkursie informują uczniów o jego regulaminie i przyjmują zgłoszenia uczestnictwa (na tym etapie nie ma potrzeby informowania IPN o przystąpieniu do konkursu). 

Jeśli uczniowie zgłoszą zamiar uczestnictwa w konkursie dyrektorzy powołują Szkolne Komisje Konkursowe (co najmniej 3 osoby). Komisje przeprowadzają formalną kwalifikację prac (zgodność z regulaminem), a następnie dokonują ich oceny w skali 0-20 pkt. uwzględniając walory plastyczne  (max. 10 pkt.) i historyczne (max. 10 pkt.) prac. W pierwszej grupie wiekowej (kl. I-III szkoły podstawowej) praca oceniana jest tylko pod względem plastycznym z uwzględnieniem zgodności z tematem oraz czytelności przedstawienia opowiadanej historii (0-10 pkt.). 

I etap konkursu mogą przeprowadzić domy kultury i inne placówki prowadzące działalność w zakresie edukacji plastycznej dzieci i młodzieży. Ich dyrektorzy powołują komisje konkursowe, które prowadzą postępowanie analogicznie do Szkolnych Komisji Konkursowych, zapewniając w nich udział osób kompetentnych do oceny prac.

W terminie do 22 października 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego) Szkolna Komisja Konkursowa przesyła protokół zgodny z wzorem określonym w załączniku nr 1 (szkoły podstawowe) lub załączniku nr 2 (szkoły ponadpodstawowe) oraz nie więcej niż 3 najlepsze prace w każdej kategorii na adres: Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Rzeszowie, ul. Słowackiego 18, 35-060 Rzeszów. Do każdej z prac należy dołączyć metryczkę (wzór określony w załączniku nr 3) oraz stosowne oświadczenia i zgody uczestników i opiekunów (załączniki nr 4 i 5). Metryczki nie należy przymocowywać do pracy, natomiast na odwrocie pracy (opisu) powinna być informacja pozwalająca na identyfikację autora (imię i nazwisko).

Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Rzeszowie powołuje Oddziałową Komisję Konkursową, która ocenia nadesłane prace zgodnie z kryteriami określonymi w pkt. 2. Decyzje Oddziałowej Komisji Konkursowej są ostateczne. 

Informacja o wynikach konkursu zostanie przesłana na podany w metryczce adres poczty elektronicznej w terminie do 30 listopada 2021 r. oraz zamieszczona na stronie internetowej IPN. Równocześnie podamy informację dotyczącą miejsca i terminu wręczenia nagród.

Prace mogą być odebrane przez autorów lub opiekunów po uprzednim ustaleniu terminu z pracownikiem IPN – tel. 17 867 30 32.

 

Nagrody 

Zdobywcy 3 pierwszych miejsc w każdej kategorii uzyskują tytuł laureata i nagrodę rzeczową ufundowaną przez Instytut Pamięci Narodowej, a ich opiekunowie nagrody książkowe. 

Komisja Oddziałowa może również przyznać wyróżnienia dla autorów prac o szczególnych walorach artystycznych lub historycznych, którzy nie uzyskali tytułu laureata. 

Wszyscy finaliści (zakwalifikowani do II etapu) otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

Dyrektorzy szkół mogą nagradzać uczestników etapu szkolnego niezależnie od nagród przyznanych przez IPN. 

 

Ochrona własności intelektualnej 

Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia i inne materiały nadesłane na konkurs. 

Wszelkie materiały nadesłane w ramach konkursu mogą być wykorzystywane przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. 

Uczestnicy konkursu przystępujący do konkursu są zobowiązani nie nadsyłać prac, które naruszają prawa do wizerunku lub prawa autorskie osób trzecich. 

Uczestnicy konkursu ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszyli. 

Organizator nabywa z chwilą nadesłania do udziału w etapie wojewódzkim prawa autorskie majątkowe do prac konkursowych na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 2019. Poz. 1231), w tym w szczególności w zakresie: 

 • wprowadzenie do pamięci komputera; 
 • wytworzenia i zwielokrotnienia w dowolnej ilości egzemplarzy, za pomocą wszelkich dostępnych technik (w tym przede wszystkim techniką drukarską i cyfrową) na jakimkolwiek nośniku lub/i w sieci multimedialnej (w tym internetowych, intranetowych oraz powiązanych serwisach on-line); 
 • wprowadzenie wytworzonych egzemplarzy do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami;
 • publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez umieszczenie w Internecie na stronach internetowych IPN z możliwością nieograniczonego pobrania na urządzenia elektroniczne w formatach *ePub, *mobi, *PDF itp.;
 • prezentowania pracy konkursowej w prasie, telewizji, na stronach internetowych oraz wydawnictwach drukowanych i elektronicznych w celach informacyjno – promocyjnych Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu; 
 • wykorzystania pracy (w całości lub/i fragmencie) do celów naukowych i informacyjno-edukacyjnych w ramach realizacji misji edukacyjnej IPN.

Organizator nie ma obowiązku wykorzystania prac konkursowych na żadnym z pól eksploatacji wymienionych powyżej.

 

Ochrona danych osobowych

Organizator do niniejszego regulaminu załącza zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgodę na publikację wizerunku w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 (dla osób niepełnoletnich) i załączniku nr 5 (dla osób pełnoletnich) do regulaminu.

Podpisane zgody i oświadczenia uczestników oraz opiekunów należy przesłać Organizatorowi II etapu (wojewódzkiego) konkursu wraz z zakwalifikowanymi pracami konkursowymi. W imieniu osób niepełnoletnich zgody i oświadczenia podpisują rodzice/opiekunowie prawni.

Uczestnik konkursu oraz jego opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych w celach komunikacyjnych, dydaktycznych. 
 
Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych: imię, nazwisko, wiek, adres e-mail, nazwa szkoły. 
 
Wszystkie informacje pozyskiwane w związku z organizacją konkursu zostaną wykorzystane wyłącznie do realizacji zadań Organizatora konkursu. Informacje stanowiące dane osobowe podlegać będą ochronie stosownie do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) (Dz.Urz. UE. L Nr 119, str. 1 z późn. zm.), powoływanego dalej jako „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.).
 
Organizator realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO poprzez załączenie do regulaminu klauzuli informacyjnej w brzmieniu określonym w załączniku nr 6.

Bliższe informacje: Zenon Fajger OBEN IPN w Rzeszowie, tel. 17 867 30 32, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizatorem konkursu jest Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie, współorganizatorami są: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie i Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie. 

 

 

Ostatnio zmieniany 26 sierpnia 2021

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę cookies.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Dane kontaktowe

Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

ul. Romana Niedzielskiego 2
35-036 Rzeszów

tel. +48 17 85 340 97

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numer konta:
87 1090 2750 0000 0001 4750 4074 (Santander Bank)

Inspektor Ochrony Danych

Daniel Panek

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIURO OBSŁUGI SZKOLEŃ

Mapa dojazdu

© 2015 PCEN. All Rights Reserved.