Wydrukuj tę stronę
13 stycznia 2016

Konsultacje w Krośnie

Konsultacje indywidualne
Nauczyciel konsultant Zakres tematyczny konsultacji Miejsce

Roman Klara

Interpretacja i wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych; ocena efektywności pracy
szkoły w oparciu o wyniki egzaminów zewnętrznych – Edukacyjna Wartość Dodana (EWD);
ocenianie kształtujące; metoda WebQuest’u; technologia informacyjna w nauczaniu przedmiotowym; tablica interaktywna; zagrożenia związane z siecią Internet.

p. 28

Urszula Szymańska-Kujawa

Metodyka i dydaktyka historii, WOS, podstaw przedsiębiorczości; realizacja i monitorowanie podstawy programowej w tym reforma oświaty; warsztat pracy nauczyciela historii; krajoznawstwo i turystyka w szkole; wychowanie patriotyczne; praca w międzykulturowej klasie; edukacja globalna w szkole; metody aktywizujące i motywujące w nauczaniu w tym projekt edukacyjny i gry planszowe; neurodydaktyka i techniki uczenia się i zapamiętywania; konstruowanie i modyfikacja programów nauczania; doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole; coaching; edukacja prawna w szkole; innowacje pedagogiczne w szkole; ocenianie kształtujące.

p. 35

Jarosław Menet Nauczanie programowania w szkole; wykorzystanie robotów w edukacji; zarządzanie szkolnymi witrynami internetowymi; grafika komputerowa; technologie informacyjno-komunikacyjne; tablica interaktywna; bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. p. 35

Danuta Turek-Fijak

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole; edukacja zdrowotna w szkolnym wychowaniu fizycznym; wychowanie do życia w rodzinie; Szkolny Program Profilaktyki; zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

p. 36

Bożena Śliwiak

Realizacja podstawy programowej w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej; projekt edukacyjny;
współpraca i porozumiewanie się z rodzicami uczniów; praca z uczniem sprawiającym
trudności wychowawcze.

p. 36

Jolanta Śnieżek

Edukacja historyczna; realizacja podstawy programowej.

p. 37

Wiesław Śnieżek

Analiza przepisów prawnych obowiązujących przy ubieganiu się o awans zawodowy; proces nauczania w świetle prawa; ewaluacja w oświacie; statut w szkole/placówce; pomiar dydaktyczny; EWD w gimnazjum.

p. 26

Leszek Morąg

Analiza przepisów prawnych obowiązujących przy ubieganiu się o awans zawodowy; akty
prawa wewnątrzszkolnego; statut w szkole/placówce; ewaluacja w oświacie; kształcenie
zawodowe po zmianach z 1 września 2012 r.

p. 26

Ks. Mirosław Grendus Organizacja nauczania religii w szkole; program nauczania religii; podręczniki katechetyczne; nadzór katechetyczny; dydaktyka katechezy; formacja katechetów; awans zawodowy nauczycieli religii; duszpasterstwo katechetów i nauczycieli; wykorzystanie multimediów na lekcjach religii.

p. 38

Ostatnio zmieniany 28 sierpnia 2017

Artykuły powiązane